ANBI

 

 

Algemeen Nut Beogende Instellingen

 

Algemeen

Stichting Jeugdfonds Sabrina is opgericht op 9 september 2015

RSIN:  855514206

De stichting heeft ANBI-beschikking sinds de oprichtingsdatum.

 

Contact

E-mailadres: info@jeugdfondssabrina.nl

Postadres: Mierlingsestraat 6

4117 GM Erichem, Nederland

 

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel kinderen en jong-volwassenen die als gevolg van lichamelijke, verstandelijke of sociaal-maatschappelijke beperkingen in hun ontwikkeling geremd of belemmerd worden door middel van financiële steun in de gelegenheid te stellen zich verder te ontplooien en hun talenten te ontwikkelen.

 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Mevrouw E.W.C.M. van Eijden-van Leersum

Penningmeester: De heer R.A.M. van Leersum

Secretaris: Mevrouw M. Hulsbergen-Berkhout

 

Het bestuurlijke werk wordt gedaan op vrijwillige basis. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen wel in aanmerking komen voor vergoeding van gemaakte onkosten.

Financiën

De staat van baten en lasten en een overzicht van de voorgenomen bestedingen zal na juli 2016 worden gepubliceerd.

 

Algemene uitgangspunten van het beleid

  1. Het jeugdfonds is in beginsel een blijvende instelling. Dat betekent dat de jaarlijkse uitgaven als regel in evenwicht zijn met de jaarlijkse inkomsten.
  2. Het jeugdfonds kiest er voor om niet actief gelden te werven, maar om haar werkzaamheden te verrichten vanuit het stamkapitaal van het fonds. Dit laat onverlet de mogelijkheid tot het aanvaarden van subsidies, donaties, erfstelling, legaten, zoals in de statuten beschreven.
  3. Het fonds besluit in haar bestuursvergaderingen over de besteding van de middelen.
  4. Het bestuurlijke werk wordt gedaan op vrijwillige basis. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor huw werkzaamheden. Aan hen kunnen wel onkostenvergoedingen  verstrekt worden.

 

Beheer

Als regel vormt het gerealiseerde rendement op het belegde vermogen in enig jaar het giftenbudget in het daarop volgende jaar. Het giftenbeleid kan worden aangepast indien de omstandigheden dat vereisen, zoals belangrijke wijzigingen van de rendementen, aantal en omvang van de aanvragen. Het bestuur zal jaarlijks bezien wat voor bedrag aan giften in dat jaar uitgekeerd kan worden. Dit bedrag zal – indien nodig – lopende het kalenderjaar worden bijgesteld. Het vermogen van de stichting wordt op een risico mijdende wijze belegd. De beleggingen dienen gericht te zijn op te verkrijgen rendement en op de continuïteit van het vermogen.

© Copyright Stichting Jeugdsfonds Sabrina